ANBI INFO – BEHOUD UW ANBI STATUS!

Transparantie is een belangrijke voorwaarde voor een goede verstandhouding tussen instellingen en haar donateurs. Daarom zal per 1 januari 2014 een wetswijziging plaatsvinden op grond waarvan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) verplicht worden om bepaalde gegevens op een website te publiceren. De ANBI-status zal door de belastingdienst kunnen worden geweigerd of ingetrokken indien een instelling in gebreke blijft deze informatie op het internet te plaatsen.

De informatie die per genoemde datum online te vinden dient te zijn betreft:

  • de naam van de instelling
  • het RSIN en KvK nummer
  • de contactgegevens
  • de doelstelling
  • het beleidsplan
  • de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid
  • een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • een financiële verantwoording

Vele ANBI-instellingen beschikken momenteel, om uiteenlopende redenen, niet over een eigen website om per 1 januari 2014 te kunnen voldoen aan de nieuwe wettelijke regels. Om deze instellingen een helpende hand te bieden heeft het notariskantoor de website www.anbi-info.nl in het leven geroepen. Via deze site wordt de mogelijkheid geboden om voormelde gegevens te publiceren. Daarnaast kunt u deze website gebruiken om uw doelgroep te benaderen. Potentiële donateurs kunnen op hun beurt via de website in contact komen met uw instelling. Tussenkomst van de notaris biedt u de waarborg dat niet méér informatie publiekelijk gemaakt wordt dan strikt noodzakelijk, tenzij u zelf ander wenst. Daarnaast kunt u er voor kiezen om fondsaanvragen bij uw stichting eerst door het notariskantoor te laten verifiëren waarbij een antecedentenonderzoek plaatsvindt met betrekking tot de aanvrager. Op die manier bent u beter in staat om de aanvraag te beoordelen.

De ANBI-status biedt uw organisatie en uw donateurs fiscale en financiële voordelen in de sfeer van de schenk- en erfbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting. Reden te meer om deze status te behouden.