Stichting The Mondrian Initiative

KVK nummer: 84223936

RSIN nummer: 863138263


Doelstelling

 1. De Stichting heeft ten doel
  • Het creëren van een atmosfeer waarin kunstenaars vanuit verschillende disciplines de kans krijgen om blootgesteld te worden aan het totale spectrum van kunst in de huidige tijd, en de zich daarbinnen ontwikkelende nieuwe ideeën;
  • Een klimaat te scheppen waarin kunstenaars gestimuleerd worden tot verdere, nieuwe inzichten in hun eigen metier, en het stimuleren van een uitwisseling en blijvende verbondenheid tussen disciplines;
 2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
  • Het beschikbaar stellen van ateliers aan kunstenaars voor wonen en werken;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk

Beleidsplan

Beleidsplan
De Stichting is voornemens om in de tweede helft van 2022 voor de eerste maal een prijswinnaar bekend te maken. Deze prijswinnaar zal op bindende voordracht van de Selectiecommissie worden aangedragen.
Doelstelling is dat de prijswinnaar, welke een voorstel heeft geschreven, hieraan invulling zal gaan geven vanaf het voorjaar van 2023. De periode gedurende waarin de prijswinnaar met de door haar/hem geselecteerde andere kunstenaars zal werken aan deze zal tussen de zes en negen maanden bedragen. Gedurende deze periode zullen op regelmatige basis updates, presentaties e.d. worden gegeven.
Met samenwerkende (Museum) partners zal afhankelijk van de invulling van het onderzoek en de weerslag van het resultaat een verdere presentatie worden besproken en overeengekomen.


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.J.T. Rutgers, voorzitter

De heer B.J.L.M. Franken, penningmeester

Mevrouw C.A. van Doorne-Hart Nibbrig, secretaris


Uitgeoefende activiteiten

Zie: www.themondrianinitiative.org


Financiële verantwoording