Stichting The Mondrian Initiative

KVK nummer: 84223936

RSIN nummer: 863138263


Doelstelling

 1. De Stichting heeft ten doel
  • Het creëren van een atmosfeer waarin kunstenaars vanuit verschillende disciplines de kans krijgen om blootgesteld te worden aan het totale spectrum van kunst in de huidige tijd, en de zich daarbinnen ontwikkelende nieuwe ideeën;
  • Een klimaat te scheppen waarin kunstenaars gestimuleerd worden tot verdere, nieuwe inzichten in hun eigen metier, en het stimuleren van een uitwisseling en blijvende verbondenheid tussen disciplines;
 2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
  • Het beschikbaar stellen van ateliers aan kunstenaars voor wonen en werken;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk

Beleidsplan

Beleidsplan
De Stichting is voornemens om in de tweede helft van 2022 voor de eerste maal een prijswinnaar bekend te maken. Deze prijswinnaar zal op bindende voordracht van de Selectiecommissie worden aangedragen.
Doelstelling is dat de prijswinnaar, welke een voorstel heeft geschreven, hieraan invulling zal gaan geven vanaf het voorjaar van 2023. De periode gedurende waarin de prijswinnaar met de door haar/hem geselecteerde andere kunstenaars zal werken aan deze zal tussen de zes en negen maanden bedragen. Gedurende deze periode zullen op regelmatige basis updates, presentaties e.d. worden gegeven.
Met samenwerkende (Museum) partners zal afhankelijk van de invulling van het onderzoek en de weerslag van het resultaat een verdere presentatie worden besproken en overeengekomen.


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.J.T. Rutgers, voorzitter

De heer B.J.L.M. Franken, penningmeester

Mevrouw C.A. van Doorne-Hart Nibbrig, secretaris


Uitgeoefende activiteiten

Zie: www.themondrianinitiative.org


Financiële verantwoordingStichting Vrienden van Huis Dedel

KVK nummer: 70415625

RSIN nummer: 858310715


Doelstelling

De ondersteuning in materiële zowel als immateriële zin van de Stichting Design Museum Dedel, gevestigd te ‘s-Gravenhage, hierna ook aan te duiden als ‘het Museum’ het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten voor vrijwilligers welke betrokken zijn bij het museum.


Beleidsplan

 


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

Martijn F. Le Coultre, voorzitter

Max Pieter Fränkel, secretaris penningmeester

Anna H. Talsma-Zinkweg, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Géén, anders dan volgens doelstelling.


Financiële verantwoording

Rapport 2022 St. Vrienden van Huis Dedel Continue reading “Stichting Vrienden van Huis Dedel”

Stichting Design Museum Dedel

KVK nummer: 70409714

RSIN nummer: 858309324


Doelstelling

De realisatie en instandhouding van een museum in Nederland, en in het bijzonder in en bij Huis Dedel aan de Prinsegracht 15 te ’s-Gravenhage, voor toegepaste kunst, ontwerp- en sierkunst alsmede voor uitingen van reclame; het organiseren en verzorgen van tentoonstellingen, zowel nationaal als internationaal; het uitgeven en verzorgen van publicaties, ook in digitale zin; het organiseren van bijeenkomsten en lezingen op het gebied van kunst en cultuur; de restauratie en onderhoud van het rijksmonument Huis Dedel, zulks mede met het oog op een duurzame exploitatie als museum.


Beleidsplan

Beleidsplan 2023-2026
Het organiseren van tentoonstellingen culturele activiteiten op het gebied primair van twee dimensionaal design.
Gestreefd wordt naar 40.000 bezoekers in het jaar 2032.
Voorts de ondersteuning van de restauratie van Huis Dedel.


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.F. Le Coultre, voorzitter

De heer M.P. Fränkel

Mevrouw A.H. Talsma-Zinkweg

De heer R.G. Smith, secretaris

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Geen, anders dan volgens de doelstelling.


Financiële verantwoording

2022

anbi formulier 2022


Budget lopend kalenderjaar

€ 250.000,00


Aanvraag

De stichting is een fondswervende instelling en geeft geen subsidies.


Statuten

Afschrift oprichting Stichting Design Museum Dedel


Jaarverslagen

jaarverslag DMD 2022

Stichting Van Eelen-Weeber

KVK nummer: 34257971

RSIN nummer: 817185616

Postadres: Postbus 176, 1250 AD Laren


Doelstelling

De conservering, ontsluiting en tentoonstelling van de kunsten uit de periode na 1960 en de ondersteuning van nog levende kunstenaars.


Beleidsplan

Beleidsplan 2023-2027


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.J.T. Rutgers, bestuurder B / secretaris

Mevrouw E.J.H. Pelsers, bestuurder A / voorzitter

Mevrouw E.J. Overgaauw, bestuurslid

De heer M.P. Erdman, penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Activiteiten overzicht 2016-2017

Activiteiten overzicht 2018


Financiële verantwoording

Financiele jaarstukken 2016

Financiele jaarstukken 2017

Financiele jaarstukken 2018 

Financiele jaarstukken 2019

Financiele jaarstukken 2020

Financiele jaarstukken 2021

Financiele jaarstukken 2022


Budget lopend kalenderjaar

€ 30.000,– (nog beschikbaar: € 20.000,–)


Aanvraag

Het bestuur van de stichting heeft een groot netwerk van potentiële begunstigden. Desondanks staat het eenieder vrij om aanvragen in te dienen via Postbus 176, 1250AD Laren. Heeft u op uw aanvrage binnen één maand niets vernomen dan moet u deze als afgewezen beschouwen.

Dooyewaard Stichting

KVK nummer: 41192898

RSIN nummer: 805754088

Postadres: Herdersweg 22, 1251 ER Laren

Telefoonnummer: 06-54728487

E-mailadres: secretaris@dooyewaardstichting.nl


Doelstelling

Beheer, behoud en terbeschikkingstelling van ateliers voor Kunstenaars in de gemeente Blaricum.


Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2025


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.J.T. Rutgers, voorzitter

De heer B.J.L.M. Franken, penningmeester

Mevrouw C.A. van Doorne-Hart Nibbrig, secretaris

Mevrouw B.S. Houwers, bestuurslid

Mevrouw M.T. van der Spek-Heyning, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Zie: www.Dooyewaardstichting.nl


Financiële verantwoording

Financiële jaarstukken 2015 2016 2017 2018

Financiële jaarstukken Dooyewaard Stichting 2021

Financiële jaarstukken Dooyewaard Stichting 2022


Budget lopend kalenderjaar

Gelet op de doelstelling is er geen budget voor externe subsidies beschikbaar.


Aanvraag

Het bestuur van de stichting heeft een groot netwerk van potentiële begunstigden, dat wil zeggen gegadigden voor woon-en werkruimte in één van de ateliers. Voor mogelijkheden en stipendia zie www.dooyewaardstichting.nl.

Stichting Sientje van Houten

KVK nummer: 41192838

RSIN nummer: 804641584


Doelstelling

Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering.


Beleidsplan

Het instellen van een prijs vernoemd naar Gerrit van Houten waardoor een kunstenaar kan wonen en werken in een atelier in Blaricum.


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.F. Le Coultre, voorzitter

De heer M.J.T. Rutgers, secretaris/penningmeester

De heer H.J. Gijselman, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Instelling Gerrit van Houten prijs in samenwerking met stichting Gerrit van Houten.


Financiële verantwoording

Sientje van Houten 2019

Financiële jaarstukken St.Sientje 2021


Budget lopend kalenderjaar

Praktisch het gehele budget is voor langere tijd toegezegd ter realisering van de Gerrit van Houten prijs.


Aanvraag

Het bestuur van de stichting heeft een groot netwerk van potentiële begunstigden. Desondanks staat het eenieder vrij om aanvragen in te dienen via Postbus 176, 1250AD Laren. Heeft u op uw aanvrage binnen één maand niets vernomen dan moet u deze als afgewezen beschouwen.

Stichting Directe Hulpverlening “No Nonsense”

KVK nummer: 41194511

RSIN nummer: 802828565


Doelstelling

Hulp verlenen aan die personen en instellingen die het algemeen belang van Nederland nastreven, mits die verleende hulp aan dat algemeen belang ten goede komt.

Onder directe hulpverlening wordt verstaan: incidentele hulpverlening welke, gelet op het te dienen algmeen belang, geen uitstel kan dulden, een en ander ter nadere beoordeling van het bestuur.

In geen geval wordt hulp geboden indien dat voorzienbaar zal leiden tot vermindering van subsidies welke gewoonlijk aan de verkrijger worden verstrekt.

Voorts wordt in geen geval hulp geboden aan politieke partijen of ten behoeve van een doel met politieke inslag.


Beleidsplan

pdf-download small


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer F.J.R. Hofhuis, voozitter

Mevrouw J.C.I. Zellenrath, secretaris

De heer P. Oosterhagen, penningmeester

De heer W. Meulman, bestuurslid

De heer L.P.M. Zijerveld, bestuurslid

De heer S.G.M. Holthuizen, bestuurslid

De heer V.T.M. Kluitman

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

In 2012 zijn 69 projecten in behandeling genomen. Het aantal aanvragen met betrekking tot schuldsanering en levensonderhoud is toegenomen ten opzichte van 2011. Naast donaties, is ook een aantal leningen verstrekt. Deze leningen zijn binnen de afgesproken termijnen afgelost.


Financiële verantwoording

Jaaroverzicht 2016 Jaaroverzicht 2017 Jaaroverzicht 2018 Jaaroverzicht 2019

Stichting het ReclameArsenaal

KVK nummer: 41201692

RSIN nummer: 808597711


Doelstelling

Het digitaliseren en archiveren van reclameuitingen.


Beleidsplan

Primair het bijwerken van de aanwezige collecties.

2018-2022


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.F. Le Coultre, voorzitter

De heer M.P. Fränkel, penningmeester

Mevrouw A.H. Talsma-Zinkweg, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Het digitaliseren en archiveren van reclameuitingen.


Financiële verantwoording

2015 2016 2017 2018 2020

Publicatieformulier Belastingdienst

Publicatieformulier


Budget lopend kalenderjaar

€ 50.000,–


Aanvraag

De stichting is een fondswervende instelling en geeft geen subsidies.


Statuten

Statuten Stichting het ReclameArsenaal


Jaarverslagen

2017 2018 2021

Stichting Steun het ReclameArsenaal

KVK nummer: 34109257

RSIN nummer: 814733657


Doelstelling

Het bevorderen van de continuiteit alsmede het ondersteunen in financiële zin van de activiteiten van Stichting het ReclameArsenaal.


Beleidsplan

2018-2022


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

Irena Petric, voorzitter

Rob Verhaar, penningmeester

Anna Talsma-Zinkweg, bestuurslid

Max Pieter Fränkel, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Géén, anders dan volgens doelstelling.


Financiële verantwoording

2015 2016 2017 2018 2020 2021

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-steun-RA-def.pdf


Budget lopend kalenderjaar

€ 50.000,–


Aanvraag

De stichting is een fondswervende instelling en geeft geen subsidies.


 Statuten

Statuten Stichting Steun het ReclameArsenaal


 Jaarverslagen

2017 2018

Van Reekum-van Moorselaar Stichting

KVK nummer: 41197162

RSIN nummer: 803349233


Doelstelling

Ondersteuning van goede doelen.


Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2025


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.F. Le Coultre, secretaris

De heer W. van Reekum, voorzitter

De heer V.L.A. Zwart, bestuurslid

Mevrouw L.H. Steenhuisen-Bouter, penningmeester

Mevrouw L.P.R. van Reekum, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Geen andere dan het verlenen van subsidie.


Financiële verantwoording

2019 2020

Financieel verslag 2021 – Van Reekum-Van Moorselaar Stichting

Financieel verslag 2022 – Van Reekum-van Moorselaar Stichting


Budget lopend kalenderjaar

€ 70.000,00


Aanvraag

Het bestuur van de stichting heeft een groot netwerk van potentiële begunstigden. Desondanks staat het eenieder vrij om aanvragen in te dienen via Postbus 176, 1250AD Laren. Heeft u op uw aanvrage binnen één maand niets vernomen dan moet u deze als afgewezen beschouwen.