Stichting Goede Doelen Marinus Heuvelman

KVK nummer: 63355531

RSIN nummer: 855201083


Doelstelling

De doelstelling van de stichting luidt:

a. het ondersteunen van goede doelen te weten:

– kerkelijke organisaties;

– organisaties met betrekking tot gezondheid;

– organisaties met betrekking tot natuurbehoud;

– organisaties met betrekking tot zending;

– organisaties met betrekking tot sport en welzijn binnen de voormalige kern Ouderkerk aan den IJssel van de gemeente Krimpenerwaard;

– overige instellingen met een ANBI status;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Beleidsplan

Het beleid van de stichting is gericht op het verwezenlijken van de doelstelling met name door het ondersteunen van goede doelen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt ook uit haar feitelijke werkzaamheden.

De stichting laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede komen aan de doelstelling. Het batig liquidatiesaldo kan door het bestuur dan wel de vereffenaars niet anders worden bestemd dan ten behoeve van de Protestantse Kerk Nederland, gevestigd te Ouderkerk aan de IJssel danwel een ANBI gerangschikte organisatie danwel, in voorkomend geval, ten behoeve van een andere organisatie welke het algemeen belang dient.

De stichting werft geen gelden.

De stichting voert zelf haar administratie en beheert zelf het vermogen van de stichting.


Bestuurssamenstelling

  • Dhr. H. Treure, voorzitter
  • Mevr. J. Klein – van Splunder, secretaris
  • Dhr. A.H. Teeuwissen, penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor door hen in hun functie gemaakte kosten, eventueel te verhogen met een niet bovenmatig vacatiegeld.


Uitgeoefende activiteiten

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten ziet u verwezenlijkt in het ondersteunen van goede doelen, zoals u deze aantreft onder de financiële verantwoording.


Financiële verantwoording

Met dagtekening 8 maart 2016 werd, met terugwerkende kracht vanaf 13 mei 2015, de stichting aangemerkt als “algemeen nut beogende instelling” (ANBI).

Gelet op de dagtekening van de ANBI-beschikking hebben zich in 2015 geen andere activiteiten voorgedaan dan de oprichting en zal de eerste financiële verantwoording (over 2016) in 2017 plaatsvinden, nadat deze door het bestuur is vastgesteld.

De financiële verantwoording met betrekking tot het boekjaar 2016 is door het bestuur op 13 april 2017 besproken en vastgesteld.

Hierbij treft u de Financiële jaarstukken 2016 aan.

De financiële verantwoording met betrekking tot het boekjaar 2017 is door het bestuur op 5 april 2018 besproken en vastgesteld.

Hierbij treft u de Financiële jaarstukken 2017 aan.

De financiële verantwoording met betrekking tot het boekjaar 2018 is door het bestuur op 4 april 2019 besproken en vastgesteld.

Hierbij treft u de financiële jaarstukken 2018 aan.

Het bestuur heeft op 27 juni 2020 besloten om de publicatie van de financiële jaarstukken 2019, rekening houdend met het gefaciliteerde uitstel van 4 maanden vanwege de Corona-perikelen, vóór 1 november 2020 te doen plaatsvinden.

De financiële verantwoording met betrekking tot het boekjaar 2019 is door het bestuur op 31 oktober 2020 besproken en vastgesteld.

Hierbij treft u de financiële jaarstukken 2019 aan.

De financiële verantwoording met betrekking tot het boekjaar 2020 is door het bestuur op 8 april 2021 besproken en vastgesteld.

Hierbij treft u de financiële jaarstukken 2020 aan.

De financiële verantwoording met betrekking tot het boekjaar 2021 was op 15 juli 2022 gereed en is door het bestuur vanwege de aaneensluitende vakantieperioden van de bestuursleden op 3 september 2022 besproken en vastgesteld.

Hierbij treft u de financiële jaarstukken 2021 aan.

De financiële verantwoording met betrekking tot het boekjaar 2021 was op 15 juli 2022 gereed en is door het bestuur vanwege de aaneensluitende vakantieperioden van de bestuursleden op 3 september 2022 besproken en vastgesteld.

Tevens treft u vanwege de grootte van de totale lasten 2021 het “Standaardformulier publicatieplicht fondsen” aan met betrekking tot het boekjaar 2021 van de Stichting Goede Doelen Marinus Heuvelman.

De financiële verantwoording met betrekking tot het boekjaar 2022 is door het bestuur op 20 april 2023 besproken en vastgesteld.

Hierbij treft u de financiële jaarstukken 2022 aan.

Tevens treft u vanwege de grootte van de totale lasten 2022 het “Standaardformulier publicatieplicht fondsen” aan met betrekking tot het boekjaar 2022 van de Stichting Goede Doelen Marinus Heuvelman.