Stichting Van Eelen-Weeber

KVK nummer: 34257971

RSIN nummer: 817185616


Doelstelling

De conservering, ontsluiting en tentoonstelling van de kunsten uit de periode na 1960 en de ondersteuning van nog levende kunstenaars.


Beleidsplan

Beleidsplan 2016-2019


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.J.T. Rutgers, bestuurder B / secretaris

Mevrouw E.J.H. Pelsers, bestuurder A / voorzitter

Mevrouw E.J. Overgaauw, bestuurslid

De heer M.P. Erdman, penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Activiteiten overzicht 2016-2017

Activiteiten overzicht 2018


Financiële verantwoording

Financiele jaarstukken 2016

Financiele jaarstukken 2017

Financiele jaarstukken 2018 

Financiele jaarstukken 2019

Financiele jaarstukken 2020

Financiele jaarstukken 2021


Budget lopend kalenderjaar

€ 30.000,– (nog beschikbaar: € 20.000,–)


Aanvraag

Het bestuur van de stichting heeft een groot netwerk van potentiële begunstigden. Desondanks staat het eenieder vrij om aanvragen in te dienen via Postbus 176, 1250AD Laren. Heeft u op uw aanvrage binnen één maand niets vernomen dan moet u deze als afgewezen beschouwen.

Dooyewaard Stichting

KVK nummer: 41192898

RSIN nummer: 805754088


Doelstelling

Beheer, behoud en terbeschikkingstelling van ateliers voor Kunstenaars in de gemeente Blaricum.


Beleidsplan

Beleidsplan 2016-2020


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.J.T. Rutgers, voorzitter

De heer B.J.L.M. Franken, penningmeester

Mevrouw C.A. van Doorne-Hart Nibbrig, secretaris

Mevrouw B.S. Houwers, bestuurslid

Mevrouw M.T. van der Spek-Heyning, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Zie: www.Dooyewaardstichting.nl


Financiële verantwoording

Financiele jaarstukken 2015 2016 2017 2018

Financiële jaarstukken Dooyewaard Stichting 2021

Financiële jaarstukken Dooyewaard Stichting 2022


Budget lopend kalenderjaar

Gelet op de doelstelling is er geen budget voor externe subsidies beschikbaar.


Aanvraag

Het bestuur van de stichting heeft een groot netwerk van potentiële begunstigden, dat wil zeggen gegadigden voor woon-en werkruimte in één van de ateliers. Voor mogelijkheden en stipendia zie www.dooyewaardstichting.nl.

Stichting Sientje van Houten

KVK nummer: 41192838

RSIN nummer: 804641584


Doelstelling

Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering.


Beleidsplan

Het instellen van een prijs vernoemd naar Gerrit van Houten waardoor een kunstenaar kan wonen en werken in een atelier in Blaricum.


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.F. Le Coultre, voorzitter

De heer M.J.T. Rutgers, secretaris/penningmeester

De heer H.J. Gijselman, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Instelling Gerrit van Houten prijs in samenwerking met stichting Gerrit van Houten.


Financiële verantwoording

Sientje van Houten 2019

Financiële jaarstukken St.Sientje 2021


Budget lopend kalenderjaar

Praktisch het gehele budget is voor langere tijd toegezegd ter realisering van de Gerrit van Houten prijs.


Aanvraag

Het bestuur van de stichting heeft een groot netwerk van potentiële begunstigden. Desondanks staat het eenieder vrij om aanvragen in te dienen via Postbus 176, 1250AD Laren. Heeft u op uw aanvrage binnen één maand niets vernomen dan moet u deze als afgewezen beschouwen.

Stichting Directe Hulpverlening “No Nonsense”

KVK nummer: 41194511

RSIN nummer: 802828565


Doelstelling

Hulp verlenen aan die personen en instellingen die het algemeen belang van Nederland nastreven, mits die verleende hulp aan dat algemeen belang ten goede komt.

Onder directe hulpverlening wordt verstaan: incidentele hulpverlening welke, gelet op het te dienen algmeen belang, geen uitstel kan dulden, een en ander ter nadere beoordeling van het bestuur.

In geen geval wordt hulp geboden indien dat voorzienbaar zal leiden tot vermindering van subsidies welke gewoonlijk aan de verkrijger worden verstrekt.

Voorts wordt in geen geval hulp geboden aan politieke partijen of ten behoeve van een doel met politieke inslag.


Beleidsplan

pdf-download small


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer F.J.R. Hofhuis, voozitter

Mevrouw J.C.I. Zellenrath, secretaris

De heer P. Oosterhagen, penningmeester

De heer W. Meulman, bestuurslid

De heer L.P.M. Zijerveld, bestuurslid

De heer S.G.M. Holthuizen, bestuurslid

De heer V.T.M. Kluitman

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

In 2012 zijn 69 projecten in behandeling genomen. Het aantal aanvragen met betrekking tot schuldsanering en levensonderhoud is toegenomen ten opzichte van 2011. Naast donaties, is ook een aantal leningen verstrekt. Deze leningen zijn binnen de afgesproken termijnen afgelost.


Financiële verantwoording

Jaaroverzicht 2016 Jaaroverzicht 2017 Jaaroverzicht 2018 Jaaroverzicht 2019

Stichting het ReclameArsenaal

KVK nummer: 41201692

RSIN nummer: 808597711


Doelstelling

Het digitaliseren en archiveren van reclameuitingen.


Beleidsplan

Primair het bijwerken van de aanwezige collecties.

2018-2022


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.F. Le Coultre, voorzitter

De heer M.P. Fränkel, penningmeester

Mevrouw A.H. Talsma-Zinkweg, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Het digitaliseren en archiveren van reclameuitingen.


Financiële verantwoording

2015 2016 2017 2018 2020

Publicatieformulier Belastingdienst

Publicatieformulier


Budget lopend kalenderjaar

€ 50.000,–


Aanvraag

De stichting is een fondswervende instelling en geeft geen subsidies.


Statuten

Statuten Stichting het ReclameArsenaal


Jaarverslagen

2017 2018 2021

Stichting Steun het ReclameArsenaal

KVK nummer: 34109257

RSIN nummer: 814733657


Doelstelling

Het bevorderen van de continuiteit alsmede het ondersteunen in financiële zin van de activiteiten van Stichting het ReclameArsenaal.


Beleidsplan

2018-2022


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

Irena Petric, voorzitter

Rob Verhaar, penningmeester

Anna Talsma-Zinkweg, bestuurslid

Max Pieter Fränkel, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Géén, anders dan volgens doelstelling.


Financiële verantwoording

2015 2016 2017 2018 2020 2021

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-steun-RA-def.pdf


Budget lopend kalenderjaar

€ 50.000,–


Aanvraag

De stichting is een fondswervende instelling en geeft geen subsidies.


 Statuten

Statuten Stichting Steun het ReclameArsenaal


 Jaarverslagen

2017 2018

Van Reekum-van Moorselaar Stichting

KVK nummer: 41197162

RSIN nummer: 803349233


Doelstelling

Ondersteuning van goede doelen.


Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2025


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.F. Le Coultre, secretaris

De heer W. van Reekum, voorzitter

De heer V.L.A. Zwart, bestuurslid

Mevrouw L.H. Steenhuisen-Bouter, penningmeester

Mevrouw L.P.R. van Reekum, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Geen andere dan het verlenen van subsidie.


Financiële verantwoording

2019 2020

Financieel verslag 2021 – Van Reekum-Van Moorselaar Stichting

Financieel verslag 2022 – Van Reekum-van Moorselaar Stichting


Budget lopend kalenderjaar

€ 70.000,00


Aanvraag

Het bestuur van de stichting heeft een groot netwerk van potentiële begunstigden. Desondanks staat het eenieder vrij om aanvragen in te dienen via Postbus 176, 1250AD Laren. Heeft u op uw aanvrage binnen één maand niets vernomen dan moet u deze als afgewezen beschouwen.

Stichting tot steun aan de Dooyewaard Stichting

KVK nummer: 32172277

RSIN nummer: 822453824


Doelstelling

Het ondersteunen van de Dooyewaard Stichting.


Beleidsplan

Geen.


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.F. Le Coultre, voorzitter

De heer M.J.T. Rutgers, secretaris/penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

De Stichting ondersteunt de Dooyewaard Stichting door fondsen te werven en die door te storten aan de Dooyewaard Stichting à fonds perdu of als lening om investeringen te dekken.

Gelet op de pandemie hebben in 2020 geen extra activiteiten plaatsgevonden en is slechts geconsolideerd.


Financiële verantwoording

2020


Budget lopend kalenderjaar

€ 5.000,–


Aanvraag

De stichting is een fondswervende instelling en geeft geen subsidies.

Stichting Welzijnsbelangen Flat Kerkelanden Hilversum

KVK nummer: 41192046

RSIN nummer: 807597958


Doelstelling

Belangenbehartiging van de huurders woonachtig in de flat in Kerkelanden.


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer D.C. Vermaire, voozitter

De heer F.J.R. Hofhuis, penningmeester

Mevrouw H.M. Kamer, bestuurslid

Mevrouw C.M. Dreumer, bestuurslid

De heer G.J. van Lambalgen, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

*


Financiële verantwoording

pdf-download small

Overzicht Kerkelanden per 31.12.2018


Beleidsplan

2019


Statuten

Statuten van de Stichting Welzijnsbelangen Flat Kerkelanden Hilversum

Stichting Goede Doelen Marinus Heuvelman

KVK nummer: 63355531

RSIN nummer: 855201083


Doelstelling

De doelstelling van de stichting luidt:

a. het ondersteunen van goede doelen te weten:

– kerkelijke organisaties;

– organisaties met betrekking tot gezondheid;

– organisaties met betrekking tot natuurbehoud;

– organisaties met betrekking tot zending;

– organisaties met betrekking tot sport en welzijn binnen de voormalige kern Ouderkerk aan den IJssel van de gemeente Krimpenerwaard;

– overige instellingen met een ANBI status;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Beleidsplan

Het beleid van de stichting is gericht op het verwezenlijken van de doelstelling met name door het ondersteunen van goede doelen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt ook uit haar feitelijke werkzaamheden.

De stichting laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede komen aan de doelstelling. Het batig liquidatiesaldo kan door het bestuur dan wel de vereffenaars niet anders worden bestemd dan ten behoeve van de Protestantse Kerk Nederland, gevestigd te Ouderkerk aan de IJssel danwel een ANBI gerangschikte organisatie danwel, in voorkomend geval, ten behoeve van een andere organisatie welke het algemeen belang dient.

De stichting werft geen gelden.

De stichting voert zelf haar administratie en beheert zelf het vermogen van de stichting.


Bestuurssamenstelling

  • Dhr. H. Treure, voorzitter
  • Mevr. J. Klein – van Splunder, secretaris
  • Dhr. A.H. Teeuwissen, penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor door hen in hun functie gemaakte kosten, eventueel te verhogen met een niet bovenmatig vacatiegeld.


Uitgeoefende activiteiten

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten ziet u verwezenlijkt in het ondersteunen van goede doelen, zoals u deze aantreft onder de financiële verantwoording.


Financiële verantwoording

Met dagtekening 8 maart 2016 werd, met terugwerkende kracht vanaf 13 mei 2015, de stichting aangemerkt als “algemeen nut beogende instelling” (ANBI).

Gelet op de dagtekening van de ANBI-beschikking hebben zich in 2015 geen andere activiteiten voorgedaan dan de oprichting en zal de eerste financiële verantwoording (over 2016) in 2017 plaatsvinden, nadat deze door het bestuur is vastgesteld.

De financiële verantwoording met betrekking tot het boekjaar 2016 is door het bestuur op 13 april 2017 besproken en vastgesteld.

Hierbij treft u de Financiële jaarstukken 2016 aan.

De financiële verantwoording met betrekking tot het boekjaar 2017 is door het bestuur op 5 april 2018 besproken en vastgesteld.

Hierbij treft u de Financiële jaarstukken 2017 aan.

De financiële verantwoording met betrekking tot het boekjaar 2018 is door het bestuur op 4 april 2019 besproken en vastgesteld.

Hierbij treft u de financiële jaarstukken 2018 aan.

Het bestuur heeft op 27 juni 2020 besloten om de publicatie van de financiële jaarstukken 2019, rekening houdend met het gefaciliteerde uitstel van 4 maanden vanwege de Corona-perikelen, vóór 1 november 2020 te doen plaatsvinden.

De financiële verantwoording met betrekking tot het boekjaar 2019 is door het bestuur op 31 oktober 2020 besproken en vastgesteld.

Hierbij treft u de financiële jaarstukken 2019 aan.

De financiële verantwoording met betrekking tot het boekjaar 2020 is door het bestuur op 8 april 2021 besproken en vastgesteld.

Hierbij treft u de financiële jaarstukken 2020 aan.

De financiële verantwoording met betrekking tot het boekjaar 2021 was op 15 juli 2022 gereed en is door het bestuur vanwege de aaneensluitende vakantieperioden van de bestuursleden op 3 september 2022 besproken en vastgesteld.

Hierbij treft u de financiële jaarstukken 2021 aan.

De financiële verantwoording met betrekking tot het boekjaar 2021 was op 15 juli 2022 gereed en is door het bestuur vanwege de aaneensluitende vakantieperioden van de bestuursleden op 3 september 2022 besproken en vastgesteld.

Tevens treft u vanwege de grootte van de totale lasten 2021 het “Standaardformulier publicatieplicht fondsen” aan met betrekking tot het boekjaar 2021 van de Stichting Goede Doelen Marinus Heuvelman.

De financiële verantwoording met betrekking tot het boekjaar 2022 is door het bestuur op 20 april 2023 besproken en vastgesteld.

Hierbij treft u de financiële jaarstukken 2022 aan.

Tevens treft u vanwege de grootte van de totale lasten 2022 het “Standaardformulier publicatieplicht fondsen” aan met betrekking tot het boekjaar 2022 van de Stichting Goede Doelen Marinus Heuvelman. Continue reading “Stichting Goede Doelen Marinus Heuvelman”