Stichting Monument voor de Joodse Kinderen

KVK nummer: 67113974

RSIN nummer: 856836825


Doelstelling

Het bevorderen van de oprichting van een monument ter nagedachtenis aan de Joodse kinderen en hun begeleiders die in de Tweede Wereldoorlog in de Bergstichting in Laren (Noord-Holland) verbleven en door de Nazi-terreur de oorlog niet hebben overleefd.


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer T.A.B. Smit, voorzitter

De heer A.W.A. Joosen, penningmeester

Mevrouw J.H.C. Hilhorst, secretaris

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

*


Financiële verantwoording

Overzicht financien per 31-12-2017


Beleidsplan 2016-2020

Financiën:

Het beleid is er op gericht uit donaties een startkapitaal van minimaal € 60.000,00 te verwerven teneinde daarmee de primaire doelstelling te realiseren.

Een eventueel surplus kan worden aangewend voor publiciteit en een uitgave over het wedervaren van de Joodse bevolking in het algemeen en de kinderen van de Berg-Stichting in het bijzonder.

Gelden worden niet belegd.

Uitvoering doelstelling

De primaire doelstelling van de stichting is het realiseren van een monument. Dit doel wordt bereikt door zoveel mogelijk mensen daarbij te betrekken en vooral zich, ook in de toekomst, betrokken te laten voelen.

Samenwerking

Samenwerking met overheden en scholen en andere belanghebbenden en geïnteresseerden wordt nagestreefd.

Toekomst

Na realisering van de primaire doelstelling zal dit beleidsplan worden aangepast aan de alsdan vigerende omstandigheden.

Laren NH,  25 oktober 2016