Stichting Van Eelen-Weeber

KVK nummer: 34257971

RSIN nummer: 817185616

Postadres: Postbus 176, 1250 AD Laren


Doelstelling

De conservering, ontsluiting en tentoonstelling van de kunsten uit de periode na 1960 en de ondersteuning van nog levende kunstenaars.


Beleidsplan

Beleidsplan 2023-2027


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.J.T. Rutgers, bestuurder B / secretaris

Mevrouw E.J.H. Pelsers, bestuurder A / voorzitter

Mevrouw E.J. Overgaauw, bestuurslid

De heer M.P. Erdman, penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Activiteiten overzicht 2016-2017

Activiteiten overzicht 2018


Financiële verantwoording

Financiele jaarstukken 2016

Financiele jaarstukken 2017

Financiele jaarstukken 2018 

Financiele jaarstukken 2019

Financiele jaarstukken 2020

Financiele jaarstukken 2021

Financiele jaarstukken 2022


Budget lopend kalenderjaar

€ 30.000,– (nog beschikbaar: € 20.000,–)


Aanvraag

Het bestuur van de stichting heeft een groot netwerk van potentiële begunstigden. Desondanks staat het eenieder vrij om aanvragen in te dienen via Postbus 176, 1250AD Laren. Heeft u op uw aanvrage binnen één maand niets vernomen dan moet u deze als afgewezen beschouwen.

Dooyewaard Stichting

KVK nummer: 41192898

RSIN nummer: 805754088

Postadres: Herdersweg 22, 1251 ER Laren

Telefoonnummer: 06-54728487

E-mailadres: secretaris@dooyewaardstichting.nl


Doelstelling

Beheer, behoud en terbeschikkingstelling van ateliers voor Kunstenaars in de gemeente Blaricum.


Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2025


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.J.T. Rutgers, voorzitter

De heer B.J.L.M. Franken, penningmeester

Mevrouw C.A. van Doorne-Hart Nibbrig, secretaris

Mevrouw B.S. Houwers, bestuurslid

Mevrouw M.T. van der Spek-Heyning, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Zie: www.Dooyewaardstichting.nl


Financiële verantwoording

Financiële jaarstukken 2015 2016 2017 2018

Financiële jaarstukken Dooyewaard Stichting 2021

Financiële jaarstukken Dooyewaard Stichting 2022

Financiële jaarstukken Dooyewaard Stichting 2023


Budget lopend kalenderjaar

Gelet op de doelstelling is er geen budget voor externe subsidies beschikbaar.


Aanvraag

Het bestuur van de stichting heeft een groot netwerk van potentiële begunstigden, dat wil zeggen gegadigden voor woon-en werkruimte in één van de ateliers. Voor mogelijkheden en stipendia zie www.dooyewaardstichting.nl.

Stichting Sientje van Houten

KVK nummer: 41192838

RSIN nummer: 804641584

Bezoekadres: Torenlaan 64, 1251 HL Laren

Postadres: Postbus 176, 1250 AD Laren

Telefoon: 06-20595283


Doelstelling

Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering.


Beleidsplan 2024-2028

Het ondersteunen van nieuwe initiatieven op het gebied van kunst en cultuur door middel van het verstrekken van renteloze leningen en subsidies à fonds perdu.


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.F. Le Coultre, voorzitter

De heer M.J.T. Rutgers, secretaris/penningmeester

Mevrouw L.H. Steenhuisen-Bouter, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten 2023

Door terugbetaling van de lening die voor het atelierproject aan de Dooyewaard Stichting werd verstrekt kwamen gelden vrij die overeenkomstig het beleidsplan 2024-2028 (vastgesteld in 2023) zijn aangewend.


Financiële verantwoording

Financiële jaarstukken 2022


Budget lopend kalenderjaar

Praktisch het gehele budget is voor langere tijd toegezegd ter realisering van de Gerrit van Houten prijs.


Aanvraag

Het bestuur van de stichting heeft een groot netwerk van potentiële begunstigden. Desondanks staat het eenieder vrij om aanvragen in te dienen via Postbus 176, 1250AD Laren. Heeft u op uw aanvrage binnen één maand niets vernomen dan moet u deze als afgewezen beschouwen.

Stichting Directe Hulpverlening “No Nonsense”

KVK nummer: 41194511

RSIN nummer: 802828565


Doelstelling

Hulp verlenen aan die personen en instellingen die het algemeen belang van Nederland nastreven, mits die verleende hulp aan dat algemeen belang ten goede komt.

Onder directe hulpverlening wordt verstaan: incidentele hulpverlening welke, gelet op het te dienen algmeen belang, geen uitstel kan dulden, een en ander ter nadere beoordeling van het bestuur.

In geen geval wordt hulp geboden indien dat voorzienbaar zal leiden tot vermindering van subsidies welke gewoonlijk aan de verkrijger worden verstrekt.

Voorts wordt in geen geval hulp geboden aan politieke partijen of ten behoeve van een doel met politieke inslag.


Beleidsplan

pdf-download small


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer F.J.R. Hofhuis, voozitter

Mevrouw J.C.I. Zellenrath, secretaris

De heer P. Oosterhagen, penningmeester

De heer W. Meulman, bestuurslid

De heer L.P.M. Zijerveld, bestuurslid

De heer S.G.M. Holthuizen, bestuurslid

De heer V.T.M. Kluitman

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

In 2012 zijn 69 projecten in behandeling genomen. Het aantal aanvragen met betrekking tot schuldsanering en levensonderhoud is toegenomen ten opzichte van 2011. Naast donaties, is ook een aantal leningen verstrekt. Deze leningen zijn binnen de afgesproken termijnen afgelost.


Financiële verantwoording

Jaaroverzicht 2016 Jaaroverzicht 2017 Jaaroverzicht 2018 Jaaroverzicht 2019

Stichting het ReclameArsenaal

KVK nummer: 41201692

RSIN nummer: 808597711


Doelstelling

Het digitaliseren en archiveren van reclameuitingen.


Beleidsplan

Primair het bijwerken van de aanwezige collecties.

beleidsplan 2024-2028


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.F. Le Coultre, voorzitter

De heer M.P. Fränkel, penningmeester

Mevrouw A.H. Talsma-Zinkweg, bestuurslid

De heer R.G. Smith, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Het digitaliseren en archiveren van reclameuitingen.


Financiële verantwoording

2023 Continue reading “Stichting het ReclameArsenaal”

Stichting Steun het ReclameArsenaal

KVK nummer: 34109257

RSIN nummer: 814733657


Doelstelling

Het bevorderen van de continuiteit alsmede het ondersteunen in financiële zin van de activiteiten van Stichting het ReclameArsenaal.


Beleidsplan

2024-2028


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

Martijn Frederik Le Coultre, secretaris

Anna Talsma-Zinkweg, bestuurslid

Max Pieter Fränkel, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Géén, anders dan volgens doelstelling.


Financiële verantwoording

2023


Budget lopend kalenderjaar

€ 10.000,–


Aanvraag

De stichting is een fondswervende instelling en geeft geen subsidies.


 Statuten

Statuten Stichting Steun het ReclameArsenaal


 Jaarverslagen

2023

Van Reekum-van Moorselaar Stichting

KVK nummer: 41197162

RSIN nummer: 803349233


Doelstelling

Ondersteuning van goede doelen.


Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2025


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.F. Le Coultre, secretaris

De heer W. van Reekum, voorzitter

De heer V.L.A. Zwart, bestuurslid

Mevrouw L.H. Steenhuisen-Bouter, penningmeester

Mevrouw L.P.R. van Reekum, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Geen andere dan het verlenen van subsidie.


Financiële verantwoording

2019 2020

Financieel verslag 2021 – Van Reekum-Van Moorselaar Stichting

Financieel verslag 2022 – Van Reekum-van Moorselaar Stichting


Budget lopend kalenderjaar

€ 70.000,00


Aanvraag

Het bestuur van de stichting heeft een groot netwerk van potentiële begunstigden. Desondanks staat het eenieder vrij om aanvragen in te dienen via Postbus 176, 1250AD Laren. Heeft u op uw aanvrage binnen één maand niets vernomen dan moet u deze als afgewezen beschouwen.

Stichting tot steun aan de Dooyewaard Stichting

KVK nummer: 32172277

RSIN nummer: 822453824

Bezoekadres: Achterom 6, 1261 EE Blaricum

Telefoon: 06-20595283


Doelstelling

Het ondersteunen van de Dooyewaard Stichting.


Beleidsplan 2024-2028

De Stichting handhaaft het in voorgaande jaren gevoerde beleid, te weten: Het veiligstellen van de door derden aan de Dooyewaard Stichting ter beschikking gestelde gelden en het toezien op het naleven van de daarbij gemaakte afspraken.

Voorts het werven van gelden ter ondersteuning van de Dooyewaard Stichting en dan speciaal gericht op het verwerven en onderhouden van ateliers voor kunstenaars. Daartoe organiseert de stichting in overleg met de Dooyewaard Stichting jaarlijks minimaal één sponsorbijeenkomst. 


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.F. Le Coultre, voorzitter

De heer M.J.T. Rutgers, bestuurslid

De heer B.J.L.M. Franken, secretaris/penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Activiteiten 2023

De jaarlijkse sponsorbijeenkomst was goed bezocht. Van diverse zijden werden toezeggingen ontvangen voor de realisatie van een extra atelier. Of het zover komt ligt in handen van de Dooyewaard Stichting. Van concrete fondsenwerving was geen sprake. Wel loste de Dooyewaard Stichting, zoals in voorgaande jaren, enkele leningen af, waardoor geldschieters van de Stichting Steun deels konden worden terugbetaald.


Financiële verantwoording

2023 Financiële jaarstukken Steun Dooyewaard Stichting


Budget lopend kalenderjaar

€ 5.000,–


Aanvraag

De stichting is een fondswervende instelling en geeft geen subsidies.

Stichting Welzijnsbelangen Flat Kerkelanden Hilversum

KVK nummer: 41192046

RSIN nummer: 807597958


Doelstelling

Belangenbehartiging van de huurders woonachtig in de flat in Kerkelanden.


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer D.C. Vermaire, voozitter

De heer F.J.R. Hofhuis, penningmeester

Mevrouw H.M. Kamer, bestuurslid

Mevrouw C.M. Dreumer, bestuurslid

De heer G.J. van Lambalgen, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

*


Financiële verantwoording

pdf-download small

Overzicht Kerkelanden per 31.12.2018


Beleidsplan

2019


Statuten

Statuten van de Stichting Welzijnsbelangen Flat Kerkelanden Hilversum

Stichting the International Advertising and Design Database

KVK nummer: 60657995

RSIN nummer: 854002868


Doelstelling

Het ontsluiten en voor een breed publiek toegankelijk maken via internet van gegevens betreffende advertising en design.


Beleidsplan

Primair het bijwerken en ontsluiten van ter beschikking gestelde collecties.

Beleidsplan 2019-2024

Meerjarenplan 2023 – 2027 IADDB


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.F. Le Coultre, secretaris/penningmeester

De heer M.P. Fränkel, bestuurslid

De heer prof. P.A.W. Purvis, voorzitter

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Het digitaliseren en ontsluiten van uitingen van advertising en design.


Financiële verantwoording

2018

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2022 IADDB


Budget lopend kalenderjaar

€ 20.000,–


Aanvraag

De stichting is een fondswervende instelling en geeft geen subsidies.


Statuten

Statuten van de Stichting the International Advertising & Design DataBase


Jaarverslagen

2017 2018

Jaarverslag 2022 IADDB