Gerrit van Houten Stichting

KVK nummer: 41011107

RSIN nummer: 806175394

www.gerritvanhouten.nl


Doelstelling

Overeenkomstig haar statuten beoogt de Gerrit van Houten Stichting:

het instandhouden, aanvullen, ontsluiten en tentoonstellen van de collectie schilderijen, aquarellen en tekeningen van Gerrit van Houten en verwante kunstenaars;
het instandhouden van de Fraeylemaborg te Slochteren met bijbehorende roerende goederen en landgoed als voor het publiek toegankelijk cultuur-historisch ensemble en als permanente expositielocatie voor werken van Gerrit van Houten en andere kunstenaars.

Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2026


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

mr. H.P. van Ham, voorzitter

dr. J.F.J. van den Broek, secretaris

drs. E.H. U-A-Sai, penningmeester

mw. drs. M.E. de Jonge, bestuurslid

drs. S.R. Hiddema, bestuurslid

drs. F.R.H. Smit, bestuurslid

dhr. D. Lindenbergh MBA, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

In de achterliggende jaren heeft het bestuur van de Gerrit van Houten Stichting uitvoering gegeven aan de beheershandelingen en werkzaamheden die voortvloeien uit de statutaire doelstelling en vereist zijn ingevolge het geldende beleidsplan.

Van tijd tot tijd zijn stukken verworven ter uitbreiding van de collectie, in voorkomend geval zijn stukken gerestaureerd; onderdelen van de collectie zijn aan andere instellingen ter expositie in bruikleen gegeven.

Daarnaast was de Gerrit van Houten Stichting, in initiërende of medewerkende zin, betrokken bij de volgende activiteiten en gebeurtenissen:

2012

het project ‘Roodbaards Rijkdom’ (expositie en publicatie);
de huisvesting en digitale ontsluiting van de collectie van Stichting Behoud Beeldende Kunst te Groningen (SBBKG);
de productie van een informatieve brochure over Gerrit van Houten en de Gerrit van Houten Stichting;
het project ter reconstructie van de kunstcollectie van H.W. Mesdag en Sientje Mesdag-van Houten, in samenwerking met de Stichting Sientje van Houten te Laren, Panorama Mesdag en de RKD te Den Haag en het Van Gogh Museum te Amsterdam;
de ontwikkeling van plannen voor samenwerking met de Sientje van Houten Stichting inzake de ‘Gerrit van Houten Prijs’ en kunstenaarsstipendia te Blaricum.

2013

de reconstructie van de Mesdag-collectie;
afstemming met de Sientje van Houten Stichting te Laren over de Gerrit van Houten Prijs te Groningen en het project tot behoud en exploitatie van ateliers te Blaricum;
ontwikkeling van plannen tot verbetering van de catalogus van de eigen collectie;
samenstelling van een boekje over Gerrit van Houten en de Gerrit van Houten Stichting;
de expositie ‘Total Thijs’ in het Drents Museum;

2014

uitgave van de brochure over Gerrit van Houten;
voorbereiding van het ‘Mesdagjaar’ (2015); ontwikkeling van plannen voor exposities in de stad Groningen en de Fraeylemaborg;
samenwerking met de SBBKG op het terrein van de huisvesting en ontsluiting van de collectie;
verdere afstemming met de Sientje van Houten Stichting te Laren inzake de Gerrit van Houten Prijs en de Gerrit-van-Houten atelierprijs te Blaricum.

2015

‘Mesdagjaar’ met tentoonstelling in de ‘De Mesdag Collectie’ (voorheen ‘Museum H.W. Mesdag’) en heropening (met tentoonstelling ‘Mesdags uit de familie’) van Panorama Mesdag ten Den Haag;
‘Familie-dag’ voor leden van de families Van Houten en Mesdag, alsmede directie en medewerkers van Panorama Mesdag te Groningen;
actualisering beeldcatalogus;
uitreiking ‘Gerrit-van-Houten Atelierprijs’ te Blaricum;
voorbereiding van de ‘Gerrit van Houten Prijs 2016’;
Moving Mesdag (een digitale versie van Panorama Mesdag, die van 18 tot 27 december 2015 op de Grote Markt te zien was.

2016

Het bestuur van de Gerrit van Houten Stichting heeft in het verslagjaar afscheid genomen van het bestuurslid mr. G.W. Breuker.

Regulier onderhoud is verricht aan het Van Houtenhuis aan het Damsterdiep te Groningen.

De Stichting heeft, in overleg met de directeur van de Groninger Archieven, pogingen ondernomen om de openbaarheid en toegankelijkheid van het archief van de Fraeylemaborg te bevorderen.

Een uit de boedel van de Fraeylemaborg afkomstig portret van voormalig borgheer Henri Piccardt is door de Stichting aangekocht en op 15 april 2016 in de Fraeylemaborg gepresenteerd.

De Stichting verleende financiële ondersteuning aan het Folly-festival op het landgoed Fraeylemaborg, dat op 18 juni 2016 officieel werd geopend.

De door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen veroorzaken schade aan de eigendommen van de Stichting. De nodige stappen zijn ondernomen om het Van Houtenhuis en de Fraeylemaborg en de bijbehorende opstallen te herstellen. Onderzocht moet nog worden hoe de Fraeylemaborg aardbevingsbestendig kan worden gemaakt.

Enkele stukken uit de collectie (schilderijen en een kastje) zijn in het verslagjaar gerestaureerd.

Voorbereidingen zijn getroffen voor de uitreiking van de Gerrit van Houten Prijs 2016, deze keer in nauwe samenwerking met de Academie Minerva te Groningen. De werken zullen in het voormalige gebouw van het Groninger Museum getoond worden. Volgens de planning zal het evenement eind januari 2017 plaatsvinden.

De Stichting gaf acte de présence bij de opening van enkele mede met steun van de Sientje van Houten Stichting gerenoveerde ateliers te Blaricum.

2017

De Gerrit van Houten Prijs 2016 is toegekend aan Mari Stoel.

Op 9 maart 2017 vond in het gebouw van de Academie Minerva (het voormalige Groninger Museum) de opening plaats van de tentoonstelling ‘Onvoltooid Tegenwoordig’. Naast werken van de negen kunstenaars die na voorselectie waren uitgenodigd mee te dingen naar de Gerrit van Houten Prijs, omvatte de expositie schetsboeken van Gerrit van Houten (1866-1934) en werken van studenten van de Academie Minerva.
De uitreiking van de prijs vond plaats op 23 maart 2017. De vakjury bestond uit Doede Hardeman (hoofd collecties Gemeentemuseum Den Haag), Sue-ann van der Zijpp (conservator moderne kunst Groninger Museum) en Stijn Rietman (beeldend kunstenaar, winnaar van de Gerrit van Houten Atelier Prijs).
Door het publiek en de bezoekers van de tentoonstelling ‘Onvoltooid Tegenwoordig’ is de Gerrit van Houten Publieksprijs toegekend aan Hans Hoekstra.
Aan de Gerrit van Houten Prijs en de tentoonstelling is in de pers ruime aandacht besteed.
Met de Sientje van Houten Stichting en Dooyewaard Stichting is overleg gevoerd over de organisatie van de Gerrit van Houten Atelierprijs te Blaricum.

De Fraeylemaborg heeft in het verslagjaar opnieuw aardbevingsschade opgelopen. Besloten is om in het gebouw sensoren te plaatsen zodat de bewegingen kunnen worden geregistreerd.

De definitieve afwikkeling van de schade als gevolg van de inbraak in de Fraeylemaborg in 2013 laat nog op zich wachten.

De aardbevingsschade aan het Van Houtenhuis aan het Damsterdiep te Groningen is hersteld. Daarnaast is het noodzakelijke reguliere onderhoud verricht.

In het verslagjaar is de collectie aangevuld met een verzameling glasnegatieven van werken van Gerrit van Houten. Een begin is gemaakt met de systematische controle van de catalogus van de Van Houten Collectie. De beschrijvingen worden waar nodig aangevuld.
Over de presentatie van de collectie via het Internet is oriënterend overleg gevoerd.

Kort verslag over het jaar 2020


Financiële verantwoording

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (inclusief verslag 2021)


Budget lopend kalenderjaar


Aanvraag

Het bestuur van de stichting heeft een groot netwerk van potentiële begunstigden. Desondanks staat het eenieder vrij om aanvragen in te dienen. Heeft u op uw aanvrage binnen één maand niets vernomen dan moet u deze als afgewezen beschouwen.