Stichting Van der Wyck – de Kempenaer

KVK nummer: 02065133

RSIN nummer: 813593530

ALGEMEEN

De kunsthistoricus Jonkheer dr. H.W.M. van der Wyck (1927-2001) heeft op 16 december 1998 een stichting opgericht die na zijn overlijden als erfgenaam van zijn nalatenschap zijn werk moest voortzetten. Jonkheer Van der Wyck heeft altijd gepleit voor de samenhang in behoud en bestudering van buitenplaatsen en parken, inclusief de inrichting en de historische ontwikkeling daarvan. In de loop van zijn leven verzamelde hij materiaal dat op zijn terrein als kunsthistoricus en als liefhebber betrekking had. Door publicaties van boeken en artikelen heeft hij veel gedaan om zijn ideeën bekend te maken. Dit heeft geleid tot algemene erkenning van zijn ideeën. De Jonkheer had een grote liefde voor de Fraeylemaborg te Slochteren. Hij zou graag hebben gezien dat de borg weer een inrichting kreeg die paste bij de geschiedenis ervan. Door verkoop van de inboedel in het verleden was de borg voor een groot deel van zijn historische inrichting ontdaan. Daarnaast was hij bij zijn leven met talrijke projecten doende over buitenplaatsen en parken, meer in het algemeen met landschappen waarin buitenplaatsen een belangrijke plaats innemen. Ook anderen zouden van zijn dossiers en van door hem verzameld materiaal voor hun eigen onderzoek kunnen profiteren.


Doelstelling

De stichting stelt zich krachtens de doelstellingen, geformuleerd in de statuten, voor om:

A.     de collectie van meubilair, kunstvoorwerpen en bibliotheek afkomstig van zijn ouders Van der Wyck-de Kempenaer en door Jonkheer Van der Wyck zelf verzameld zoveel mogelijk bijeen te houden, te conserveren, toegankelijk te maken en tentoon te stellen. De Fraeylemaborg te Slochteren heeft de voorkeur voor het onderbrengen van de collecties;

B.     het archief Van der Wyck-de Kempenaer te conserveren, toegankelijk te maken en te bestuderen en te doen bestuderen;

C.     onderzoek naar de geschiedenis van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen te stimuleren, alsmede de verzameling schilderijen, tekeningen, prenten, documenten en boeken die kastelen, buitenplaatsen en hun park betreffen, uit te breiden;

D.     het zoveel mogelijk instand houden van de tot het voormalige familielandgoed behorende grond te Archem (bij Ommen) door of via de Stichting;

E.     en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


Beleidsplan

Om in de toekomst bovengenoemde doelstellingen en de hieronder uitgeoefende activiteiten te kunnen verwezenlijken en voort te zetten is het streven om het vermogen van de stichting zoveel mogelijk in stand te houden. Het is niet gemakkelijk om dit in de huidige tijd, met lage renteniveaus, te realiseren. Het uitgangspunt blijft echter het eigen vermogen van de stichting in stand te houden en om met de opbrengsten daarvan de kosten van het verwezenlijken van de doelstellingen en de activiteiten te kunnen betalen.

Verder is het beleid erop gericht om de door de stichting ingestelde leerstoel “Historische buitenplaatsen en landgoederen” in ieder geval tot en met het academische jaar 2021-2022 (financieel) te ondersteunen.

De onroerende goederen te Ommen worden de komende beheerd door een rentmeester en zo mogelijk zal worden getracht om door ruiling en/of aan- en verkoop tot een meer aaneengesloten bezit te komen. Verder is het beheer erop gericht om inkomsten te generen om de kosten van de stichting te dekken.

Nu de onroerend goed markt in 2016-2017 weer behoorlijk is aangetrokken, zal getracht worden om het onroerend goed te Doorn te verkopen om zodoende met de verkoopopbrengst revenuen te generen om de kosten van de stichting te kunnen dragen en om over extra middelen te kunnen beschikken om nog beter de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren.

In de komende jaren zal de aandacht bij het beheer van de collectie (roerende zaken) vooral gericht zijn op:

– het verder archiveren en ordenen van de collectie;

– het verder toegankelijk maken van de collectie;

– het digitaliseren van collectie in een digitale catalogus;

– de precisering van het collectieprofiel;

– de presentatie van de collectie via digitale media.

Daarnaast zal de stichting de collectie zo mogelijk aanvullen met stukken die in het collectieprofiel passen. Deze aanwinsten zullen vervolgens worden beschreven en zonodig gerestaureerd en geconserveerd.


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer mr. H.P. van Ham, voorzitter

De heer mr. J.J. Lambeck, secretaris

De heer G. Postma, penningmeester

De heer drs. R.H. Alma, bestuurslid

De heer mr. K.R. Dijkhuizen

Mevrouw dr. J. Enklaar-Lagendijk, bestuurslid

De heer D. Lindenbergh MBA, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

In de achterliggende jaren heeft het bestuur van de stichting uitvoering gegeven aan de beheershandelingen en werkzaamheden die voortvloeien uit de statutaire doelstelling.

Van tijd tot tijd zijn stukken verworven ter uitbreiding van de collectie, in voorkomend geval zijn stukken gerestaureerd en onderdelen van de collectie zijn aan andere instellingen ter expositie in bruikleen gegeven. Daarnaast was de stichting, in initiërende of medewerkende zin, betrokken bij de volgende activiteiten en gebeurtenissen:

2012

– De instelling van de leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen voor een periode van twee maal vijf jaar. Deze instelling geeft invulling aan de bijzondere belangstelling van wijlen Jonkheer Van der Wyck voor de bevordering van de wetenschappelijke beoefening van historische buitenplaatsen en landgoederen.

– Benoeming van prof. dr. Y.B. Kuiper als eerste hoogleraar in deze leerstoel en aanstelling van dr. E.

Storms-Smeets als universitair docent ter assistentie van de hoogleraar.

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage aan de stichting: Stichting Landgoed Fraeylemaborg.

– Het onroerend goed te Ommen is beheerd door de rentmeester.

– Archivering, ordening, rubricering en beschrijving van geschriften, boeken, tijdschriften, foto’s en bezittingen van wijlen Jonkheer Van der Wyck.

2013

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage aan de stichting: Stichting Landgoed Fraeylemaborg.

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de leerstoel Historische buitenplaatsen en

landgoederen.

– Het onroerend goed te Ommen is beheerd door de rentmeester.

– Beantwoording van verzoeken om informatie naar aanleiding van de collectie.

– Archivering, ordening, rubricering en beschrijving van geschriften, boeken, tijdschriften, foto’s en

bezittingen van wijlen Jonkheer Van der Wyck.

2014

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage aan de stichting: Stichting Landgoed Fraeylemaborg.

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de leerstoel Historische buitenplaatsen en

landgoederen.

– Beantwoording van verzoeken om informatie naar aanleiding van de collectie.

– Het onroerend goed te Ommen is beheerd door de rentmeester.

– Archivering, ordening, rubricering en beschrijving van geschriften, boeken, tijdschriften, foto’s en

bezittingen van wijlen Jonkheer Van der Wyck.

2015

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage aan de stichting: Stichting Landgoed Fraeylemaborg.

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de leerstoel Historische buitenplaatsen en

landgoederen.

– Bijdrage aan de totstandkoming van het boek ‘Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw’.

– Het onroerend goed te Ommen is beheerd door de rentmeester.

– Beantwoording van verzoeken om informatie naar aanleiding van de collectie.

– Archivering, ordening, rubricering en beschrijving van geschriften, boeken, tijdschriften, foto’s en

bezittingen van wijlen Jonkheer Van der Wyck.

2016

– Aanschaf van een portret van Assueer Torck, heer van Rosendael, lid van een familie die de

bijzondere aandacht van wijlen Jonkheer Van der Wyck had. In de collectie bevindt zich een aantal

zilveren voorwerpen, voorzien van het familiewapen Torck.

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage aan de stichting: Stichting Landgoed Fraeylemaborg.

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de leerstoel Historische buitenplaatsen en

landgoederen.

– Bijdrage aan de totstandkoming van het boek ‘Het pryeel van Zeeland. Buitenplaatsen op

Walcheren 1600-1820’.

– Het onroerend goed te Ommen is beheerd door de rentmeester.

– Beantwoording van verzoeken om informatie naar aanleiding van de collectie.

– Archivering, ordening, rubricering en beschrijving van geschriften, boeken, tijdschriften, foto’s en

bezittingen van wijlen Jonkheer Van der Wyck.

2017

– De eerste hoogleraar van de leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen aan de Faculteit

der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen, prof. dr. Y.B. Kuiper, en de universitair docent dr. E.

Storms-Smeets hebben na afloop van de periode van vijf jaar afscheid genomen. Als opvolger is als

hoogleraar benoemd dr. H. Ronnes per 1 oktober 2017 en als universitair docent dr. C.A.M. Gietman

per 15 november 2017.

– Restauratie van het in 2016 aangeschafte portret van Assueer Tock.

– Bijdrage aan de totstandkoming van het boek ‘Huis en habitus’.

– Bijdrage aan de stichting: Nederlandse Kastelenstichting ten behoeve van de Dag van het Kasteel.

– Bijdrage aan het afscheidssymposium van prof. Kuiper.

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage aan de stichting: Stichting Landgoed Fraeylemaborg.

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de leerstoel Historische buitenplaatsen en

landgoederen.

– Het onroerend goed te Ommen is beheerd door de rentmeester.

– De stagnatie in de ontwikkeling en verkoop van het onroerend goed in Doorn is doorbroken en

gesprekken met een potentiële koper hebben plaatsgevonden.

– Beantwoording van verzoeken om informatie naar aanleiding van de collectie.

– Archivering, ordening, rubricering en beschrijving van geschriften, boeken, tijdschriften, foto’s en bezittingen van wijlen Jonkheer Van der Wyck.

2018

Activiteiten 2018


Financiële verantwoording

Financiele jaarstukken 2014 2015 2016 2017 2018


Budget lopend kalenderjaar

Het budget voor het jaar 2019 is in lijn met de opbrengsten van het voorgaande jaar.


Aanvraag

Het bestuur van de stichting steunt uit eigen beweging een aantal instellingen waarmee aan de statutaire doelstellingen van de stichting vorm wordt gegeven. Verder stelt de stichting jaarlijks een budget beschikbaar voor aanvragen tot financiële ondersteuning of subsidie aan projecten, die passen binnen de statutaire doelstellingen van de stichting.