Gerrit van Houten Stichting

KVK nummer: 41011107

RSIN nummer: 806175394

www.gerritvanhouten.nl


Doelstelling

Overeenkomstig haar statuten beoogt de Gerrit van Houten Stichting:

het instandhouden, aanvullen, ontsluiten en tentoonstellen van de collectie schilderijen, aquarellen en tekeningen van Gerrit van Houten en verwante kunstenaars;
het instandhouden van de Fraeylemaborg te Slochteren met bijbehorende roerende goederen en landgoed als voor het publiek toegankelijk cultuur-historisch ensemble en als permanente expositielocatie voor werken van Gerrit van Houten en andere kunstenaars.

Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2026


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

mr. H.P. van Ham, voorzitter

dr. J.F.J. van den Broek, secretaris

drs. E.H. U-A-Sai, penningmeester

mw. drs. M.E. de Jonge, bestuurslid

drs. S.R. Hiddema, bestuurslid

drs. F.R.H. Smit, bestuurslid

dhr. D. Lindenbergh MBA, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

In de achterliggende jaren heeft het bestuur van de Gerrit van Houten Stichting uitvoering gegeven aan de beheershandelingen en werkzaamheden die voortvloeien uit de statutaire doelstelling en vereist zijn ingevolge het geldende beleidsplan.

Van tijd tot tijd zijn stukken verworven ter uitbreiding van de collectie, in voorkomend geval zijn stukken gerestaureerd; onderdelen van de collectie zijn aan andere instellingen ter expositie in bruikleen gegeven.

Daarnaast was de Gerrit van Houten Stichting, in initiërende of medewerkende zin, betrokken bij de volgende activiteiten en gebeurtenissen:

2012

het project ‘Roodbaards Rijkdom’ (expositie en publicatie);
de huisvesting en digitale ontsluiting van de collectie van Stichting Behoud Beeldende Kunst te Groningen (SBBKG);
de productie van een informatieve brochure over Gerrit van Houten en de Gerrit van Houten Stichting;
het project ter reconstructie van de kunstcollectie van H.W. Mesdag en Sientje Mesdag-van Houten, in samenwerking met de Stichting Sientje van Houten te Laren, Panorama Mesdag en de RKD te Den Haag en het Van Gogh Museum te Amsterdam;
de ontwikkeling van plannen voor samenwerking met de Sientje van Houten Stichting inzake de ‘Gerrit van Houten Prijs’ en kunstenaarsstipendia te Blaricum.

2013

de reconstructie van de Mesdag-collectie;
afstemming met de Sientje van Houten Stichting te Laren over de Gerrit van Houten Prijs te Groningen en het project tot behoud en exploitatie van ateliers te Blaricum;
ontwikkeling van plannen tot verbetering van de catalogus van de eigen collectie;
samenstelling van een boekje over Gerrit van Houten en de Gerrit van Houten Stichting;
de expositie ‘Total Thijs’ in het Drents Museum;

2014

uitgave van de brochure over Gerrit van Houten;
voorbereiding van het ‘Mesdagjaar’ (2015); ontwikkeling van plannen voor exposities in de stad Groningen en de Fraeylemaborg;
samenwerking met de SBBKG op het terrein van de huisvesting en ontsluiting van de collectie;
verdere afstemming met de Sientje van Houten Stichting te Laren inzake de Gerrit van Houten Prijs en de Gerrit-van-Houten atelierprijs te Blaricum.

2015

‘Mesdagjaar’ met tentoonstelling in de ‘De Mesdag Collectie’ (voorheen ‘Museum H.W. Mesdag’) en heropening (met tentoonstelling ‘Mesdags uit de familie’) van Panorama Mesdag ten Den Haag;
‘Familie-dag’ voor leden van de families Van Houten en Mesdag, alsmede directie en medewerkers van Panorama Mesdag te Groningen;
actualisering beeldcatalogus;
uitreiking ‘Gerrit-van-Houten Atelierprijs’ te Blaricum;
voorbereiding van de ‘Gerrit van Houten Prijs 2016’;
Moving Mesdag (een digitale versie van Panorama Mesdag, die van 18 tot 27 december 2015 op de Grote Markt te zien was.

2016

Het bestuur van de Gerrit van Houten Stichting heeft in het verslagjaar afscheid genomen van het bestuurslid mr. G.W. Breuker.

Regulier onderhoud is verricht aan het Van Houtenhuis aan het Damsterdiep te Groningen.

De Stichting heeft, in overleg met de directeur van de Groninger Archieven, pogingen ondernomen om de openbaarheid en toegankelijkheid van het archief van de Fraeylemaborg te bevorderen.

Een uit de boedel van de Fraeylemaborg afkomstig portret van voormalig borgheer Henri Piccardt is door de Stichting aangekocht en op 15 april 2016 in de Fraeylemaborg gepresenteerd.

De Stichting verleende financiële ondersteuning aan het Folly-festival op het landgoed Fraeylemaborg, dat op 18 juni 2016 officieel werd geopend.

De door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen veroorzaken schade aan de eigendommen van de Stichting. De nodige stappen zijn ondernomen om het Van Houtenhuis en de Fraeylemaborg en de bijbehorende opstallen te herstellen. Onderzocht moet nog worden hoe de Fraeylemaborg aardbevingsbestendig kan worden gemaakt.

Enkele stukken uit de collectie (schilderijen en een kastje) zijn in het verslagjaar gerestaureerd.

Voorbereidingen zijn getroffen voor de uitreiking van de Gerrit van Houten Prijs 2016, deze keer in nauwe samenwerking met de Academie Minerva te Groningen. De werken zullen in het voormalige gebouw van het Groninger Museum getoond worden. Volgens de planning zal het evenement eind januari 2017 plaatsvinden.

De Stichting gaf acte de présence bij de opening van enkele mede met steun van de Sientje van Houten Stichting gerenoveerde ateliers te Blaricum.

2017

De Gerrit van Houten Prijs 2016 is toegekend aan Mari Stoel.

Op 9 maart 2017 vond in het gebouw van de Academie Minerva (het voormalige Groninger Museum) de opening plaats van de tentoonstelling ‘Onvoltooid Tegenwoordig’. Naast werken van de negen kunstenaars die na voorselectie waren uitgenodigd mee te dingen naar de Gerrit van Houten Prijs, omvatte de expositie schetsboeken van Gerrit van Houten (1866-1934) en werken van studenten van de Academie Minerva.
De uitreiking van de prijs vond plaats op 23 maart 2017. De vakjury bestond uit Doede Hardeman (hoofd collecties Gemeentemuseum Den Haag), Sue-ann van der Zijpp (conservator moderne kunst Groninger Museum) en Stijn Rietman (beeldend kunstenaar, winnaar van de Gerrit van Houten Atelier Prijs).
Door het publiek en de bezoekers van de tentoonstelling ‘Onvoltooid Tegenwoordig’ is de Gerrit van Houten Publieksprijs toegekend aan Hans Hoekstra.
Aan de Gerrit van Houten Prijs en de tentoonstelling is in de pers ruime aandacht besteed.
Met de Sientje van Houten Stichting en Dooyewaard Stichting is overleg gevoerd over de organisatie van de Gerrit van Houten Atelierprijs te Blaricum.

De Fraeylemaborg heeft in het verslagjaar opnieuw aardbevingsschade opgelopen. Besloten is om in het gebouw sensoren te plaatsen zodat de bewegingen kunnen worden geregistreerd.

De definitieve afwikkeling van de schade als gevolg van de inbraak in de Fraeylemaborg in 2013 laat nog op zich wachten.

De aardbevingsschade aan het Van Houtenhuis aan het Damsterdiep te Groningen is hersteld. Daarnaast is het noodzakelijke reguliere onderhoud verricht.

In het verslagjaar is de collectie aangevuld met een verzameling glasnegatieven van werken van Gerrit van Houten. Een begin is gemaakt met de systematische controle van de catalogus van de Van Houten Collectie. De beschrijvingen worden waar nodig aangevuld.
Over de presentatie van de collectie via het Internet is oriënterend overleg gevoerd.

Kort verslag over het jaar 2020


Financiële verantwoording

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (inclusief verslag 2021)


Budget lopend kalenderjaar


Aanvraag

Het bestuur van de stichting heeft een groot netwerk van potentiële begunstigden. Desondanks staat het eenieder vrij om aanvragen in te dienen. Heeft u op uw aanvrage binnen één maand niets vernomen dan moet u deze als afgewezen beschouwen.

Stichting Monument voor de Joodse Kinderen

KVK nummer: 67113974

RSIN nummer: 856836825


Doelstelling

Het bevorderen van de oprichting van een monument ter nagedachtenis aan de Joodse kinderen en hun begeleiders die in de Tweede Wereldoorlog in de Bergstichting in Laren (Noord-Holland) verbleven en door de Nazi-terreur de oorlog niet hebben overleefd.


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer T.A.B. Smit, voorzitter

De heer A.W.A. Joosen, penningmeester

Mevrouw J.H.C. Hilhorst, secretaris

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

*


Financiële verantwoording

Overzicht financien per 31-12-2017


Beleidsplan 2016-2020

Financiën:

Het beleid is er op gericht uit donaties een startkapitaal van minimaal € 60.000,00 te verwerven teneinde daarmee de primaire doelstelling te realiseren.

Een eventueel surplus kan worden aangewend voor publiciteit en een uitgave over het wedervaren van de Joodse bevolking in het algemeen en de kinderen van de Berg-Stichting in het bijzonder.

Gelden worden niet belegd.

Uitvoering doelstelling

De primaire doelstelling van de stichting is het realiseren van een monument. Dit doel wordt bereikt door zoveel mogelijk mensen daarbij te betrekken en vooral zich, ook in de toekomst, betrokken te laten voelen.

Samenwerking

Samenwerking met overheden en scholen en andere belanghebbenden en geïnteresseerden wordt nagestreefd.

Toekomst

Na realisering van de primaire doelstelling zal dit beleidsplan worden aangepast aan de alsdan vigerende omstandigheden.

Laren NH,  25 oktober 2016

Stichting Van der Wyck – de Kempenaer

KVK nummer: 02065133

RSIN nummer: 813593530

ALGEMEEN

De kunsthistoricus Jonkheer dr. H.W.M. van der Wyck (1927-2001) heeft op 16 december 1998 een stichting opgericht die na zijn overlijden als erfgenaam van zijn nalatenschap zijn werk moest voortzetten. Jonkheer Van der Wyck heeft altijd gepleit voor de samenhang in behoud en bestudering van buitenplaatsen en parken, inclusief de inrichting en de historische ontwikkeling daarvan. In de loop van zijn leven verzamelde hij materiaal dat op zijn terrein als kunsthistoricus en als liefhebber betrekking had. Door publicaties van boeken en artikelen heeft hij veel gedaan om zijn ideeën bekend te maken. Dit heeft geleid tot algemene erkenning van zijn ideeën. De Jonkheer had een grote liefde voor de Fraeylemaborg te Slochteren. Hij zou graag hebben gezien dat de borg weer een inrichting kreeg die paste bij de geschiedenis ervan. Door verkoop van de inboedel in het verleden was de borg voor een groot deel van zijn historische inrichting ontdaan. Daarnaast was hij bij zijn leven met talrijke projecten doende over buitenplaatsen en parken, meer in het algemeen met landschappen waarin buitenplaatsen een belangrijke plaats innemen. Ook anderen zouden van zijn dossiers en van door hem verzameld materiaal voor hun eigen onderzoek kunnen profiteren.


Doelstelling

De stichting stelt zich krachtens de doelstellingen, geformuleerd in de statuten, voor om:

A.     de collectie van meubilair, kunstvoorwerpen en bibliotheek afkomstig van zijn ouders Van der Wyck-de Kempenaer en door Jonkheer Van der Wyck zelf verzameld zoveel mogelijk bijeen te houden, te conserveren, toegankelijk te maken en tentoon te stellen. De Fraeylemaborg te Slochteren heeft de voorkeur voor het onderbrengen van de collecties;

B.     het archief Van der Wyck-de Kempenaer te conserveren, toegankelijk te maken en te bestuderen en te doen bestuderen;

C.     onderzoek naar de geschiedenis van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen te stimuleren, alsmede de verzameling schilderijen, tekeningen, prenten, documenten en boeken die kastelen, buitenplaatsen en hun park betreffen, uit te breiden;

D.     het zoveel mogelijk instand houden van de tot het voormalige familielandgoed behorende grond te Archem (bij Ommen) door of via de Stichting;

E.     en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


Beleidsplan

Om in de toekomst bovengenoemde doelstellingen en de hieronder uitgeoefende activiteiten te kunnen verwezenlijken en voort te zetten is het streven om het vermogen van de stichting zoveel mogelijk in stand te houden. Het is niet gemakkelijk om dit in de huidige tijd, met lage renteniveaus, te realiseren. Het uitgangspunt blijft echter het eigen vermogen van de stichting in stand te houden en om met de opbrengsten daarvan de kosten van het verwezenlijken van de doelstellingen en de activiteiten te kunnen betalen.

Verder is het beleid erop gericht om de door de stichting ingestelde leerstoel “Historische buitenplaatsen en landgoederen” in ieder geval tot en met het academische jaar 2021-2022 (financieel) te ondersteunen.

De onroerende goederen te Ommen worden de komende beheerd door een rentmeester en zo mogelijk zal worden getracht om door ruiling en/of aan- en verkoop tot een meer aaneengesloten bezit te komen. Verder is het beheer erop gericht om inkomsten te generen om de kosten van de stichting te dekken.

Nu de onroerend goed markt in 2016-2017 weer behoorlijk is aangetrokken, zal getracht worden om het onroerend goed te Doorn te verkopen om zodoende met de verkoopopbrengst revenuen te generen om de kosten van de stichting te kunnen dragen en om over extra middelen te kunnen beschikken om nog beter de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren.

In de komende jaren zal de aandacht bij het beheer van de collectie (roerende zaken) vooral gericht zijn op:

– het verder archiveren en ordenen van de collectie;

– het verder toegankelijk maken van de collectie;

– het digitaliseren van collectie in een digitale catalogus;

– de precisering van het collectieprofiel;

– de presentatie van de collectie via digitale media.

Daarnaast zal de stichting de collectie zo mogelijk aanvullen met stukken die in het collectieprofiel passen. Deze aanwinsten zullen vervolgens worden beschreven en zonodig gerestaureerd en geconserveerd.


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer mr. H.P. van Ham, voorzitter

De heer mr. J.J. Lambeck, secretaris

De heer G. Postma, penningmeester

De heer drs. R.H. Alma, bestuurslid

De heer mr. K.R. Dijkhuizen

Mevrouw dr. J. Enklaar-Lagendijk, bestuurslid

De heer D. Lindenbergh MBA, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

In de achterliggende jaren heeft het bestuur van de stichting uitvoering gegeven aan de beheershandelingen en werkzaamheden die voortvloeien uit de statutaire doelstelling.

Van tijd tot tijd zijn stukken verworven ter uitbreiding van de collectie, in voorkomend geval zijn stukken gerestaureerd en onderdelen van de collectie zijn aan andere instellingen ter expositie in bruikleen gegeven. Daarnaast was de stichting, in initiërende of medewerkende zin, betrokken bij de volgende activiteiten en gebeurtenissen:

2012

– De instelling van de leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen voor een periode van twee maal vijf jaar. Deze instelling geeft invulling aan de bijzondere belangstelling van wijlen Jonkheer Van der Wyck voor de bevordering van de wetenschappelijke beoefening van historische buitenplaatsen en landgoederen.

– Benoeming van prof. dr. Y.B. Kuiper als eerste hoogleraar in deze leerstoel en aanstelling van dr. E.

Storms-Smeets als universitair docent ter assistentie van de hoogleraar.

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage aan de stichting: Stichting Landgoed Fraeylemaborg.

– Het onroerend goed te Ommen is beheerd door de rentmeester.

– Archivering, ordening, rubricering en beschrijving van geschriften, boeken, tijdschriften, foto’s en bezittingen van wijlen Jonkheer Van der Wyck.

2013

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage aan de stichting: Stichting Landgoed Fraeylemaborg.

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de leerstoel Historische buitenplaatsen en

landgoederen.

– Het onroerend goed te Ommen is beheerd door de rentmeester.

– Beantwoording van verzoeken om informatie naar aanleiding van de collectie.

– Archivering, ordening, rubricering en beschrijving van geschriften, boeken, tijdschriften, foto’s en

bezittingen van wijlen Jonkheer Van der Wyck.

2014

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage aan de stichting: Stichting Landgoed Fraeylemaborg.

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de leerstoel Historische buitenplaatsen en

landgoederen.

– Beantwoording van verzoeken om informatie naar aanleiding van de collectie.

– Het onroerend goed te Ommen is beheerd door de rentmeester.

– Archivering, ordening, rubricering en beschrijving van geschriften, boeken, tijdschriften, foto’s en

bezittingen van wijlen Jonkheer Van der Wyck.

2015

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage aan de stichting: Stichting Landgoed Fraeylemaborg.

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de leerstoel Historische buitenplaatsen en

landgoederen.

– Bijdrage aan de totstandkoming van het boek ‘Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw’.

– Het onroerend goed te Ommen is beheerd door de rentmeester.

– Beantwoording van verzoeken om informatie naar aanleiding van de collectie.

– Archivering, ordening, rubricering en beschrijving van geschriften, boeken, tijdschriften, foto’s en

bezittingen van wijlen Jonkheer Van der Wyck.

2016

– Aanschaf van een portret van Assueer Torck, heer van Rosendael, lid van een familie die de

bijzondere aandacht van wijlen Jonkheer Van der Wyck had. In de collectie bevindt zich een aantal

zilveren voorwerpen, voorzien van het familiewapen Torck.

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage aan de stichting: Stichting Landgoed Fraeylemaborg.

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de leerstoel Historische buitenplaatsen en

landgoederen.

– Bijdrage aan de totstandkoming van het boek ‘Het pryeel van Zeeland. Buitenplaatsen op

Walcheren 1600-1820’.

– Het onroerend goed te Ommen is beheerd door de rentmeester.

– Beantwoording van verzoeken om informatie naar aanleiding van de collectie.

– Archivering, ordening, rubricering en beschrijving van geschriften, boeken, tijdschriften, foto’s en

bezittingen van wijlen Jonkheer Van der Wyck.

2017

– De eerste hoogleraar van de leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen aan de Faculteit

der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen, prof. dr. Y.B. Kuiper, en de universitair docent dr. E.

Storms-Smeets hebben na afloop van de periode van vijf jaar afscheid genomen. Als opvolger is als

hoogleraar benoemd dr. H. Ronnes per 1 oktober 2017 en als universitair docent dr. C.A.M. Gietman

per 15 november 2017.

– Restauratie van het in 2016 aangeschafte portret van Assueer Tock.

– Bijdrage aan de totstandkoming van het boek ‘Huis en habitus’.

– Bijdrage aan de stichting: Nederlandse Kastelenstichting ten behoeve van de Dag van het Kasteel.

– Bijdrage aan het afscheidssymposium van prof. Kuiper.

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage aan de stichting: Stichting Landgoed Fraeylemaborg.

– Verlening van een jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de leerstoel Historische buitenplaatsen en

landgoederen.

– Het onroerend goed te Ommen is beheerd door de rentmeester.

– De stagnatie in de ontwikkeling en verkoop van het onroerend goed in Doorn is doorbroken en

gesprekken met een potentiële koper hebben plaatsgevonden.

– Beantwoording van verzoeken om informatie naar aanleiding van de collectie.

– Archivering, ordening, rubricering en beschrijving van geschriften, boeken, tijdschriften, foto’s en bezittingen van wijlen Jonkheer Van der Wyck.

2018

Activiteiten 2018


Financiële verantwoording

Financiele jaarstukken 2014 2015 2016 2017 2018


Budget lopend kalenderjaar

Het budget voor het jaar 2019 is in lijn met de opbrengsten van het voorgaande jaar.


Aanvraag

Het bestuur van de stichting steunt uit eigen beweging een aantal instellingen waarmee aan de statutaire doelstellingen van de stichting vorm wordt gegeven. Verder stelt de stichting jaarlijks een budget beschikbaar voor aanvragen tot financiële ondersteuning of subsidie aan projecten, die passen binnen de statutaire doelstellingen van de stichting.